Strona główna
 
O nas
Komu pomagamy?
Zakres usług
Oferta dla firm
Formularz zgłoszenia
Cennik
Kontakt
 
 

Zakres usług

 

Konsultacja diagnostyczna
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia grupowa DDA/DDD
Terapia małżeńska
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo wychowawcze
Interwencja kryzysowa
Treningi rozwoju osobistego
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
Couching
Konsultacja diagnostyczna - jest to pierwsze spotkanie z terapeutą w Centrum Jestem. Ma ono na celu zdiagnozowanie problemu Pacjenta, z którym zgłasza się po pomoc i zaproponowanie najbardziej skutecznej metody pomocy.


Psychoterapia indywidualna - pracujemy metodą zintegrowaną, polegającą na korzystaniu z metod różnych szkół psychoterapii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Pacjenta.
Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut i z reguły odbywa się raz w tygodniu. Celem psychoterapii jest ustąpienie przykrych objawów u Pacjenta i zmiana destrukcyjnych schematów psychologicznych. W konsekwencji prowadzi do lepszego radzenia sobie z problemami i pełniejszego przeżywania dobrych sytuacji i zdarzeń w swoim życiu.


Psychoterapia grupowa DDA/DDD
– psychoterapia grupowa przeznaczona dla osób dorosłych, których dzieciństwo przebiegało w rodzinie z problemem alkoholowym, bądź tych, które doświadczyły cierpienia związanego z istnieniem w rodzinie innych problemów (np. inne uzależnienia, agresja, konfliktowość). Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny. Praca w grupie koncentruje się wokół następujących zagadnień:
• Co wydarzyło się w moim dzieciństwie?
• Jak to, co się wydarzyło w dzieciństwie wpływa na moje aktualne życie?
• Jak dokonać zmian w aktualnym sposobie funkcjonowania, by żyło mi się lepiej?
Skład grupy jest stały. Liczebność - 10 - 15 osób. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.


Terapia małżeńska - skierowana jest do par małżeńskich lub innych związków przeżywających kryzys. Główne cele terapii to określenie specyfiki problemów w związku, poszukiwanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania tych problemów. Efektem jest wdrożenie nowych umiejętności i form radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w związku. Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 90 min.Diagnoza psychologiczna - określenie przez psychologa specyfiki i charakteru trudności z jakimi boryka się Pacjent. Odbywa się poprzez: rozmowę, wywiad, przeprowadzenie testów psychologicznych, wypełnienie i analizę kwestionariuszy.


Poradnictwo psychologiczne
- polega na dostarczeniu wiedzy psychologicznej, która pomoże Pacjentowi w różnych sytuacjach życiowych, np. przy dokonywaniu ważnych wyborów, rozwiązywaniu konfliktów, kryzysie w związku, zdradzie, itp.


Poradnictwo wychowawcze – skierowane jest do rodziców lub innych osób, pragnących uzyskać pomoc w związku z trudnościami doświadczanymi w wychowaniu dzieci. Zapraszamy, jeśli:

• Twoje dziecko sprawia trudności wychowawcze, szukasz pomocy w ich rozwiązywaniu, chcesz poznać przyczyny i istotę problemów swojego dziecka i udzielić mu skutecznej pomocy,
• Dostrzegasz coś, co niepokoi Cię w zachowaniu się twojego dziecka, a zwłaszcza, gdy ono jest:
- nadmiernie ruchliwe i niecierpliwe, płaczliwe, często się złości, nie potrafi się dłużej skoncentrować;
- agresywne- bije, zaczepia, przezywa, ubliża rówieśnikom i/lub dorosłym,
- nieśmiałe, stroni od rówieśników, brakuje mu pewności siebie i wiary we własne możliwości,
- nieposłuszne, nie wypełnia poleceń, często się sprzeciwia,
- ma problemy szkolne


Interwencja kryzysowa – polega na udzieleniu doraźnej pomocy psychologicznej – wsparcia lub porady – w związku z zaistnieniem trudnej sytuacji życiowej (np. strata kogoś lub czegoś ważnego, nieoczekiwana zmiana w życiu, doświadczana aktualnie przemoc).


Treningi rozwoju osobistego – zajęcia grupowe skierowane do osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Prowadzone są przez psychoterapeutów, trenerów treningów i warsztatów psychospołecznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oferujemy: trening interpersonalny Ja i inni oraz trening asertywności Szanuj siebie, szanuj innych. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

 

a/ Ja i inni - trening interpersonalny

Niniejsza propozycja skierowana jest do osób pragnących udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne oraz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie.
Uczestnictwo w spotkaniach polega na doświadczaniu w 10-15 osobowej grupie różnych sytuacji grupowych i przeżyć, pozwalających przyjrzeć się swoim relacjom z innymi ludźmi.
Udział w treningu umożliwia osiągnięcie osobistych korzyści, takich jak:
• wzbogacenie wiedzy o sobie - swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach zajmowania pozycji w grupie,
• lepsze poznanie siebie w kontakcie z drugim człowiekiem,
• lepsze zrozumienie innych ludzi,
• zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie relacji interpersonalnych,
• doświadczanie wpływu emocji na funkcjonowanie,
• wypróbowywanie nowych form zachowań interpersonalnych,
• poprawa skuteczności własnego działania
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych, co sprzyja ulepszaniu kontaktów z innymi ludźmi.

czas trwania – 40 godzin (dwa dwudniowe spotkania weekendowe lub pięć kolejnych dni).

b/ Szanuj siebie, Szanuj innych - trening asertywności
Asertywność polega na jednoznacznym wyrażaniu swoich potrzeb, uczuć i opinii respektując uczucia, potrzeby i poglądy swoich rozmówców.

Zachowania asertywne są przeciwieństwem zachowań biernych, manipulacyjnych, czy agresywnych.
Asertywność jest kluczem do satysfakcjonujących kontaktów społecznych oraz dobrego samopoczucia.

W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznawanych wartości.

Asertywność nie jest wrodzona.

Udział w zajęciach jest okazją do doskonalenia umiejętności asertywnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. W trakcie spotkań uczestnicy uczą się w jaki sposób nie narażać praw innych ludzi, pozostając stanowczym i zachowując szacunek dla siebie samego. Uczestnicy mają możliwość:
• poznania i trenowania sposobów asertywnego wyrażania siebie i obrony własnych praw;
• zwiększenia umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym poszanowaniu granic psychologicznych;
• kształtowanie postaw sprzyjających własnemu rozwojowi.

Czas trwania – 20 godzin.


Warsztaty umiejętności interpersonalnych
– zajęcia grupowe, które sprzyjają rozwijaniu konkretnych umiejętności psychospołecznych. Odbywają się w grupach 10-15 osobowych. Prowadzone są przez psychoterapeutów, trenerów treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oferujemy: warsztaty indywidualnego rozwoju Poznaj siebie, warsztaty Doceń samego siebie, warsztaty Sztuka relaksacji. Jak radzić sobie ze stresem?

 


a/ Poznaj siebie - Warsztaty indywidualnego rozwoju
Człowiek może podejmować świadome i satysfakcjonujące decyzje tylko wówczas, gdy pozna samego siebie.
Udział w spotkaniach ma na celu wspomóc uczestników w określaniu własnej drogi życiowej i ścieżek indywidualnego rozwoju.
Staje się to możliwe poprzez:
• pogłębienie wiedzy o sobie samym umożliwiające świadome kierowanie swoim życiem,
• rozpoznanie osobistego potencjału,
• określenie własnych preferencji,
• zwiększanie poziomu samoakceptacji jako podstawowego fundamentu skutecznego działania,
• przygotowanie do podejmowania decyzji uwzględniających własne możliwości i ograniczenia.

Czas trwania: 30 godzin (sześć spotkań 5 – godzinnych)

b/ Doceń samego siebie
Samoakceptacja jest podstawowym fundamentem skutecznego działania.

Udział w spotkaniach ma na celu przygotowanie do pełnego korzystania ze swojego potencjału osobistego. Uczestnicy, korzystając ze wsparcia i pomocy ze strony grupy, będą mieli okazję do poszukiwania, nazywania oraz umacniania swoich mocnych stron, zrozumienia znaczenia doceniania siebie samego oraz rozwijania takiego sposobu postrzegania siebie, który sprzyja budowaniu wiary we własne możliwości.

Czas trwania: 20 godzin (pięć czterogodzinnych spotkań)

c/ Sztuka relaksacji. Jak radzić sobie ze stresem?
Codzienne życie, pośpiech, konieczność godzenia różnych zadań i ról życiowych, kontakty międzyludzkie rodzą szereg sytuacji stresowych.

Udział w spotkaniach dostarczy wiedzy i pozwoli rozwinąć umiejętności niezbędne w radzeniu sobie z obciążeniami i napięciem psychicznym, a zwłaszcza:
• odpoczywania, relaksowania się,
• właściwego gospodarowania czasem,
• radzenia sobie z emocjami,
• doświadczania radości,
• pozytywnego myślenia,
• stawiania sobie realnych celów,
• radzenia sobie z napięciem emocjonalnym.

Czas trwania: 24 godziny (osiem trzygodzinnych spotkań)Couching
– indywidualne spotkania couchingowe, które ukierunkowane są na rozpoznawanie oraz rozwijanie własnych zasobów oraz rozwijanie umiejętności korzystania z osobistego potencjału w sytuacjach zawodowych, interpersonalnych i intrapsychicznych. Sesje odbywają się cyklicznie i są elastycznie dostosowane do możliwości klienta.

 Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższych formach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

 
 
 
Tworzenie stron - studio reklamowe Whiteart