Zakres usług

Konsultacja diagnostyczna – jest to pierwsze spotkanie z terapeutą. Ma ono na celu rozpoznanie problemu Klienta, z którym zgłasza się po pomoc i zaproponowanie najbardziej skutecznej formy pomocy.

Psychoterapia indywidualna – pracuję metodą zintegrowaną, polegającą na korzystaniu i integrowaniu  różnych nurtów psychoterapii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta..

 

Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut i z reguły odbywa się raz w tygodniu. Celem psychoterapii jest ustąpienie przykrych objawów  i zmiana destrukcyjnych schematów psychologicznych, będących źródłem problemów. W konsekwencji prowadzi do lepszego radzenia sobie z trudnościami i pełniejszego przeżywania dobrych sytuacji i zdarzeń w swoim życiu.

Terapia par – skierowana jest do par przeżywających trudności lub kryzys. Główne cele terapii to określenie specyfiki problemów w związku oraz poszukiwanie konstruktywnych sposobów ich rozwiązywania. .Efektem jest wdrożenie nowych umiejętności i form radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w związku.

 

W zależności od potrzeb klientów, celem może być umocnienie więzi i pogłębienie relacji, podjęcie decyzji dotyczących trwania w związku lub rozstanie się w możliwie najlepszy sposób, okazując sobie szacunek. Sesje odbywają się co dwa tygodnie i trwają 80 min.

Psychoterapia grupowa DDA/DDD – psychoterapia grupowa przeznaczona dla osób dorosłych, których dzieciństwo przebiegało w rodzinie z problemem alkoholowym, bądź tych, które doświadczyły cierpienia związanego z istnieniem w rodzinie innych problemów (np. inne uzależnienia, agresja, konfliktowość). Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny.

 

Praca w grupie koncentruje się wokół następujących zagadnień:

• Co wydarzyło się w moim dzieciństwie?
• Jak to, co się wydarzyło w dzieciństwie wpływa na moje aktualne życie?
• Jak dokonać zmian w aktualnym sposobie funkcjonowania, by żyło mi się lepiej?
Skład grupy jest stały. Liczebność – 10 – 15 osób.

Psychoedukacja – polega na dostarczeniu wiedzy psychologicznej, która pomoże Klientowi w rozwiązywaniu trudności życiowych, np. przy dokonywaniu ważnych wyborów, rozwiązywaniu konfliktów, itp.

Poradnictwo wychowawcze – skierowane jest do rodziców lub innych osób, pragnących uzyskać pomoc w związku z trudnościami doświadczanymi w wychowaniu dzieci.

 

Zapraszam, jeśli:

• Twoje dziecko sprawia trudności wychowawcze, szukasz pomocy w ich rozwiązywaniu, chcesz poznać przyczyny i istotę problemów swojego dziecka i udzielić mu skutecznej pomocy,

• Dostrzegasz coś, co niepokoi Cię w zachowaniu się twojego dziecka, chcesz zrozumieć istotę swojego niepokoju oraz wspierać swoje dziecko w możliwie najlepszy sposób.

Interwencja kryzysowa – polega na udzieleniu doraźnej pomocy psychologicznej – wsparcia lub porady – w sytuacji kryzysowej (np. strata kogoś lub czegoś ważnego, nieoczekiwana zmiana w życiu, nagła lub długotrwała choroba lub utrata sprawności, doświadczana przemoc).

Treningi rozwoju osobistego – zajęcia grupowe skierowane do osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Prowadzone są przez psychoterapeutów, trenerów treningów i warsztatów psychospołecznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Warsztaty umiejętności interpersonalnych – zajęcia grupowe, które sprzyjają rozwijaniu konkretnych umiejętności psychospołecznych. Odbywają się w grupach 10-15 osobowych. Prowadzone są przez psychoterapeutów, trenerów treningów i warsztatów umiejętności psychospołecznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oferujemy: warsztaty indywidualnego rozwoju Poznaj siebie, warsztaty Doceń samego siebie, warsztaty Sztuka relaksacji. Jak radzić sobie ze stresem?

 

a/ Poznaj siebie – Warsztaty indywidualnego rozwoju Człowiek może podejmować świadome i satysfakcjonujące decyzje tylko wówczas, gdy pozna samego siebie.
Udział w spotkaniach ma na celu wspomóc uczestników w określaniu własnej drogi życiowej i ścieżek indywidualnego rozwoju.
Staje się to możliwe poprzez:
• pogłębienie wiedzy o sobie samym umożliwiające świadome kierowanie swoim życiem,
• rozpoznanie osobistego potencjału,
• określenie własnych preferencji,
• zwiększanie poziomu samoakceptacji jako podstawowego fundamentu skutecznego działania,
• przygotowanie do podejmowania decyzji uwzględniających własne możliwości i ograniczenia.
Czas trwania: 30 godzin (sześć spotkań 5 – godzinnych)

 

b/ Doceń samego siebie Samoakceptacja jest podstawowym fundamentem skutecznego działania.
Udział w spotkaniach ma na celu przygotowanie do pełnego korzystania ze swojego potencjału osobistego. Uczestnicy, korzystając ze wsparcia i pomocy ze strony grupy, będą mieli okazję do poszukiwania, nazywania oraz umacniania swoich mocnych stron, zrozumienia znaczenia doceniania siebie samego oraz rozwijania takiego sposobu postrzegania siebie, który sprzyja budowaniu wiary we własne możliwości.
Czas trwania: 20 godzin (pięć czterogodzinnych spotkań)

 

c/ Sztuka relaksacji. Jak radzić sobie ze stresem?Codzienne życie, pośpiech, konieczność godzenia różnych zadań i ról życiowych, kontakty międzyludzkie rodzą szereg sytuacji stresowych.
Udział w spotkaniach dostarczy wiedzy i pozwoli rozwinąć umiejętności niezbędne w radzeniu sobie z obciążeniami i napięciem psychicznym, a zwłaszcza:
• odpoczywania, relaksowania się,
• właściwego gospodarowania czasem,
• radzenia sobie z emocjami,
• doświadczania radości,
• pozytywnego myślenia,
• stawiania sobie realnych celów,
• radzenia sobie z napięciem emocjonalnym.
Czas trwania: 24 godziny (osiem trzygodzinnych spotkań)

Empty section. Edit page to add content here.